Rauma kommune sin arkivplan 2014

 

aand + verd lang jpg

rauma

Formål for arkivplan i Rauma kommune

Denne arkivplanen skal til en hver tid være retningsgivende for hvordan all dokumentasjon som kommunen trenger i sine daglige gjøremål eller har plikt til å oppbevare for ettertiden skal registreres, oppbevares og benyttes. Den skal vise hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Det er et krav i forskriftene til arkivloven at kommunene skal ha en slik plan (forskr. § 2-2). For at planen til en hver tid skal være aktuell, må den jevnlig oppdateres og ajourføres. Dette skal skje minst en gang i året. De arkivplanene som er gått ut av bruk skal arkiveres.

Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for arkivtjenesten og utarbeider virksomhetsplan. Godkjent virksomhetsplan skal være med i kommunen sin årsplan.

I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften §1-1). Som rådmann i Rauma kommune anmoder jeg alle medarbeidere om å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Rauma kommune 15.10.2014

Oddbjørn Vassli

-rådmann-